Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Thủ tục xác nhận liệt sĩ đối với những trường hợp mất tin, mất tích quy định tại Điểm K Khoản 1 Điều 17 của Nghị định số 31/2013/NĐ-CP sau khi cơ quan có thấm quyền kết luận chưa có chứng cứ phản bội, đầu hàng, chiêu hồi, đào ngũ
Cơ quan thực hiện HĐND tỉnh Thái Nguyên
Lĩnh vực TTHC thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng
Trình tự thực hiện

1.1Đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng làm đơn đề nghị xác nhận liệt sĩ (Mau LS3) kèm theo các giấy tờ liên quan (nếu có) gửi Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận, lập hồ sơ và đề nghị Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện.

2.2Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện kiểm tra, xem xét hồ sơ lưu trữ có liên quan, báo cáo cấp trên trực tiếp.

3.3Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh:
a)    Kiểm tra danh sách, hồ sơ lưu trữ tại các cơ quan nghiệp vụ thuộc quyền (Chính sách, Cán bộ, Bảo vệ an ninh Quân đội, Quân lực, Điều tra hình sự) nội dung thông tin có liên quan về đối tượng;
b)    Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, xác minh về thông tin báo tử (nếu có);
c)    Có công văn đề nghị đơn vị quản lý quân nhân khi mất tin, mất tích (từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên) hoặc tuỳ từng trường họp cụ thể, đề nghị cơ quan có thẩm quyền (Cục Cán bộ, Cục Bảo vệ an ninh Quân đội/Tổng cục Chính trị; Cục Quân lực/BỘ Tổng Tham mưu; Viện kiểm sát quân sự các cấp; Toà án quân sự các cấp; Cục Hồ sơ nghiệp vụ/BỘ Công an) để xác minh thông tin về đối tượng;
d)    Trường họp kết luận phản bội, đầu hàng, chiêu hồi, đào ngũ, tiêu cực, vi phạm pháp luật thì Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh có văn bản thông báo đến cơ quan quân sự các cấp, chính quyền địa phương, thân nhân gia đình đối tượng và nêu rõ lý do trả lại; lập sổ theo dõi, lưu trữ lâu dài;
đ) Trường hợp kết luận

4.4Cục Chính trị quân khu xem xét, hoàn thiện hồ sơ theo thẩm quyền, gửi Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị.

5.5Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị:
a)    Thẩm định hồ sơ, báo cáo Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đề nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có công văn đề nghị kèm theo hồ sơ gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để trình Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng "Tổ quốc ghi công";
b)    Chuyển Bằng "Tổ quốc ghi công" kèm theo hồ sơ liệt sĩ đến Cục Chính trị quân khu.

6.6Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh bàn giao hồ sơ liệt sĩ về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để thực hiện chế độ.

Cách thức thực hiện Đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng gửi trực tiếp hồ sơ đến ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.
Thành phần hồ sơ 1.
Đơn đề nghị của thân nhân đối tượng, có xác nhận của Ủy
ban nhân dân cấp xã nơi cư trú (Mẫu LS3).
2.
Phiếu xác
minh đối với trường hợp mất tin, mất tích (Mẫu LS2) của cơ quan có thẩm quyền
(Cục Cán bộ, Cục Bảo vệ an ninh Quân đội/Tổng cục Chính trị; Cục Quân lực/Bộ Tổng
Tham mưu; Viện kiểm sát quân sự các cấp; Toà án quân sự các cấp; Cục Hồ sơ nghiệp
vụ/Bộ Công an).
3.
Quyết định
của Tòa án tuyên là đã chết theo quy định của Bộ luật dân sự đối với trường hợp
mất tin, mất tích từ ngày 01 tháng 01 năm 1990 trở về sau quy định tại các điểm
a, b, c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 11 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
ngoài.
4.
Bản khai tình hình thân nhân liệt sĩ, có xác nhận của Ủy
ban nhân dân cấp xã nơi thân nhân cư trú (Mẫu LS4).
Số lượng hồ sơ 03
Thời hạn giải quyết 40 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, cụ thể: 1. Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện, Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh, Cục Chính trị quân khu, mỗi cấp: 10 ngày làm việc. 2. Cục Chính sách/Tống cục Chính trị: 10 ngày làm việc. 3. Tổng cục Chính trị: Không quy định.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Lệ phí không
Điều kiện thực hiện Người mất tin, mất tích quy định tại Điểm 1 Khoản 1 Điều 11 của Pháp lệnh sau khi cơ quan có thẩm quyền kết luận chưa có chứng cứ phản bội, đầu hàng, chiêu hồi, đào ngũ theo quy định tại Điếm k Khoản 1 Điều 17 của Nghị
đinh sô 31/2013/NĐ-CP.
Kết quả thực hiện Quyết định cấp Bằng “Tổ quốc ghi công”.
Mẫu đơn, tờ khai Đơn đề nghị (Mẫu LS3)
Căn cứ pháp lý 1.    Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
2.    Thông tư số 202/2013/TT-BQP ngày 07 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn về trình tự, thủ tục xác nhận; tố chức thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng.
File đính kèm
Video
Loading the video...
Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Liên kết web

Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên

Địa chỉ: Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Email: tttkhcls@thainguyen.gov.vn - Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Bản quyền © 2015 Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao