Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Thủ tục cấp lại hồ sơ và giải quyết truy lĩnh trợ cấp thương tật đối với thương binh ngừng hưởng do khách quan hoặc thất lạc hồ sơ
Cơ quan thực hiện HĐND tỉnh Thái Nguyên
Lĩnh vực TTHC thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng
Trình tự thực hiện

1.1Đối tượng làm đơn đề nghị cấp lại hồ sơ thương binh và giải quyết truy lĩnh trợ cấp thương tật (Mau TL) kèm theo giấy tờ làm căn cứ xét duyệt theo quy định, gửi Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận, lập hồ sơ và đề nghị cấp có thẩm quyền.

2.2Cấp trung đoàn và tương đương trở lên kiểm tra, xem xét, hoàn thiện hồ sơ báo cáo lên cấp trên trực tiếp, gửi Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị.

3.3Cục trưởng Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị thẩm định hồ sơ, đề nghị Chủ nhiệm Tống cục Chính trị trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giải quyết truy lĩnh trợ cấp thương tật; cấp lại hồ sơ thương binh, chuyến trả cơ quan, đơn vị đề nghị.

4.4Cục trưởng Cục Chính trị hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng (nơi không có Cục Chính trị) giới thiệu về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi thương binh cư trú để quản lý và thực hiện chế độ.

5.5Trường hợp đối tượng là thương binh đồng thời là bệnh binh; thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động có đủ điều kiện hưởng hai chế độ trợ cấp thì căn cứ vào công văn và hồ sơ đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý và chi trả chế độ của đối tượng, Cục trưởng Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị trích lục hồ sơ thương tật gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đề nghị để làm căn cứ ra quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp, phụ cấp thương tật.

Cách thức thực hiện Cá nhân gửi trực tiếp hồ sơ đến Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú .
Thành phần hồ sơ

1.
Đơn đề nghị
cấp lại hồ sơ thương binh và giải quyết truy lĩnh trợ cấp thương tật (Mau TL).
2.
 Bản chính một
hoặc các giấy tờ sau:

 

a)    Sổ trợ cấp
thương tật (ban hành theo quy định tại Thông tư sổ 254/TT- LB ngày 10/11/1967 của
Liên bộ Nội vụ - Quốc phòng - Công an);

 

b)    Sổ Thương
binh (ban hành theo Thông tư số 53/TBXH ngày 24/12/1981 của Bộ Thương binh và
Xã hội);

 

c)     Biên bản
giám định thương tật của Hội đồng Giám định y khoa; quyết định cấp giấy chứng
nhận thương binh và trợ cấp thương tật (sao y bản chính nếu là quyết định tập
thể);

            d) Trường hợp không có các giấy tờ nêu trên, nhưng đã được xép hạng thương tập và có Bản trích lục hồ sơ thương tất được lập từ danh sách hoặc hồ sơ thương binh đang quản lý tại các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị hoặc Cục Người có công/Bộ lao động - Thương binh và Xã hội

Số lượng hồ sơ 04 bộ
Thời hạn giải quyết 70 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ họp lệ (không tính thời gian ở cấp xã) cụ thế: 1. ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú (không quy định). 2. Cấp trung đoàn và tương đương trở lên, mỗi cấp: 10 ngày làm việc. 3. Cục trưởng Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng: 30 ngày làm việc. 4. Cục trưởng Cục Chính trị hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng (nơi không có Cục Chính trị): 10 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Lệ phí Không
Điều kiện thực hiện
Kết quả thực hiện Cấp lại hồ sơ thương binh và giải quyết truy lĩnh trợ cấp thương tật đối với thương binh ngừng hưởng do khách quan hoặc thất lạc hồ sơ.
Mẫu đơn, tờ khai

Đơn đề nghị cấp lại hồ sơ thương binh và giải quyết truy lĩnh trợ cấp thương tật

 

Căn cứ pháp lý 1. Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
2. Thông tư số 202/2013/TT-BQP ngày 07 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn về trình tự, thủ tục xác nhận; tổ chức thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng.
File đính kèm
Video
Loading the video...
Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Liên kết web

Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên

Địa chỉ: Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Email: tttkhcls@thainguyen.gov.vn - Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Bản quyền © 2015 Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao