Liên hệ Liên hệ

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ liên lạc: P. Đồng Quang, TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên
Số điện thoại  : 069 864 148