Xây dựng hậu phương quân đội trong tình hình mới - lý luận và thực tiễn (20/09/2016)

Phát biểu khai mạc Hội thảo, GS, TS. Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết: 'Xây dựng HPQĐ trong tình hình mới' là đề tài độc lập cấp quốc gia theo đặt hàng của Hội đồng Lý luận Trung ương, ý kiến thống nhất của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và lãnh đạo TCCT. Đề tài được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt nội dung đăng ký thuyết minh, quyết định giao cho Cục Chính sách, TCCT chủ trì nghiên cứu và do Thiếu tướng, TS. Trần Văn Minh - Cục trưởng Cục Chính sách, làm Chủ nhiệm Đề tài, thực hiện từ năm 2014 đến năm 2017. Đồng chí nhấn mạnh: vấn đề HPQĐ, xây dựng HPQĐ có ý nghĩa rất quan trọng, song đây là vấn đề mới. Trong nhận thức và chỉ đạo thực tiễn, cụm từ HPQĐ đã được đề cập ở những khía cạnh khác nhau, nhưng vẫn chưa có khái niệm HPQĐ, theo đó, chưa có khái niệm xây dựng HPQĐ một cách hoàn chỉnh cả trong các văn kiện, nghị quyết cũng như trong học thuật. Vì vậy, nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn của HPQĐ, xây dựng HPQĐ để từ đó tham mưu giúp Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ban hành các chủ trương, chính sách xây dựng HPQĐ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước trong giai đoạn cách mạng mới là vấn đề quan trọng, cấp thiết.
Báo cáo đề dẫn do Thiếu tướng, TS. Trần Văn Minh trình bày đã nêu bật tầm quan trọng của Đề tài, quá trình triển khai thực hiện Đề tài và đề nghị các tham luận Hội thảo tập trung làm rõ những nội dung chính gồm ba cụm vấn đề. Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được 26 bản tham luận của các nhà khoa học trong và ngoài Quân đội. Trong đó, có 16 tham luận đề cập về phương pháp luận, cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn của HPQĐ và xây dựng HPQĐ. Hội thảo đã tập trung làm rõ