Ngành Chính sách Quân đội “đoàn kết chặt chẽ, tận tụy công tác, chủ động, sáng tạo” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới (27/02/2017)

70 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, thường xuyên trực tiếp là Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương và nhân dân cả nước, ngành Chính sách Quân đội đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với quân đội, hậu phương quân đội, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tá Ngô Quang Phúc và Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 24 Bộ Quốc phòng làm việc với Ban Chỉ đạo 24 tỉnh Vĩnh Phúc về một số chế độ, chính sách đối với dân công hoả tuyến, ngày 15/6/2016.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngay từ những ngày đầu thành lập, Phòng Thương binh thuộc Chính trị Cục và Ban Thương binh các Khu đã chủ động, tích cực làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, với nhiều hình thức sáng tạo, gây dựng được phong trào cả nước ủng hộ thương binh, đặc biệt là đề xuất và giúp Chính trị Cục tổ chức thành công Ngày Thương binh - Liệt sĩ đầu tiên (ngày 27/7/1947, tại xóm Bàn Cờ, xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên). Các mặt công tác chính sách được hình thành và phát triển đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển, chiến đấu và chiến thắng của QĐND Việt Nam; đảm bảo mức sinh hoạt cần thiết, tối thiểu cho cán bộ, chiến sỹ; công tác thương binh, tử sĩ; chính sách khen thưởng; công tác chính sách hậu phương Quân đội… cùng với các phong trào sâu rộng trong nhân dân như “Quỹ độc lập”, “Quỹ đảm phụ giải phóng”, “Hội mẹ chiến sĩ”, “Mùa đông binh sĩ”… đã góp phần giữ vững tinh thần chiến đấu của bộ đội, kịp thời động viên, cổ vũ, nâng cao tinh thần chiến đấu của quân và dân ta, tích cực góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, công tác chính sách được Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng đặt thành một nội dung hoạt động lớn với những bước phát triển mới cả về công tác nghiên cứu, đề xuất ban hành và công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện; xác định cụ thể hơn và tập trung nghiên cứu, đề xuất ban hành các chế độ, chính sách đối với lực lượng vũ trang nói chung, các lực lượng chiến đấu và phục vụ chiến đấu… Tham mưu làm tốt công tác động viên, khen thưởng chiến trường, quyết tâm chiến đấu giành thắng lợi và tổ chức cứu chữa, chăm sóc, điều dưỡng thương, bệnh binh chu đáo, kịp thời. Đề xuất chính sách và thực hiện quản lý, chăm sóc hàng triệu gia đình quân nhân ở hậu phương; động viên sức người, sức của chi viện cho tiền tuyến, góp phần cùng cả nước giành thắng lợi vẻ vang, thống nhất đất nước.

Những thành tích của công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước càng khẳng định và làm sáng tỏ quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội mạnh là nhờ giáo dục khéo, nhờ chính sách đúng và nhờ kỷ luật nghiêm”. Cũng trong giai đoạn này, hệ thống cơ quan chính sách chuyên trách từ Bộ Quốc phòng đến các quân khu, đơn vị, các cơ quan quân sự địa phương được thành lập (ngày 21/11/1967, Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 117-QĐ/QP, thành lập Cục Chính sách thuộc Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam), không ngừng được củng cố cả về số lượng, cơ cấu và chất lượng, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ.

Đất nước thống nhất, ngành Chính sách Quân đội đã nỗ lực, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với quân nhân hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu trở về địa phương; đề xuất và thực hiện tốt chủ trương khen thưởng thành tích của quân và dân ta trong các cuộc kháng chiến; phối hợp tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, điều trị hàng vạn thương, bệnh binh từ các chiến trường chuyển ra; tập trung giải quyết với khối lượng lớn các tồn đọng chính sách sau chiến tranh; đồng thời, tập trung đề xuất và thực hiện tốt các chế độ, chính sách ổn định đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ tại ngũ, nhất là các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ở tuyến đầu và làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào, Cam-pu-chia, góp phần động viên toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến đấu và xây dựng, từng bước ổn định hậu phương quân đội sau chiến tranh.

Bước vào thời kỳ đổi mới, ngành Chính sách Quân đội đã không ngừng đổi mới phương pháp, tác phong công tác; kịp thời tham mưu, đề xuất ban hành đồng bộ hệ thống các văn bản về chế độ, chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội và phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, phù hợp với tình hình kinh tế và sự phát triển của đất nước, quân đội; ban hành chủ trương và giải pháp đồng bộ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác thông tin, tìm kiếm, cất bốc, quy tập mộ liệt sĩ… Đặc biệt, Ngành đã đề xuất chủ trương đổi mới chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công; các chủ trương và giải pháp lớn về công tác quy tập mộ liệt sĩ; giúp Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng trình Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (đến nay đã có hơn 125.000 Bà mẹ được vinh danh). Đây là chủ trương chính sách có ý nghĩa chính trị xã hội sâu rộng, góp phần làm sâu sắc thêm truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc ta.

Để đáp ứng với sự phát triển của yêu cầu nhiệm vụ, những năm gần đây, toàn Ngành đã nỗ lực nghiên cứu đề xuất, hoàn thiện và thực hiện các chính sách phục vụ xây dựng quân đội và hậu phương quân đội trong thời kỳ mới; tham mưu kịp thời các chính sách phục vụ yêu cầu phát triển của quân đội; đề xuất và thực hiện tốt các chính sách khuyến khích đối với lực lượng làm nhiệm vụ đặc thù yêu cầu cao, những nơi khó khăn, gian khổ, vùng sâu, vùng xa; các chế độ, chính sách phục vụ tinh giản tổ chức, biên chế; hỗ trợ đối với các doanh nghiệp quân đội... Không ngừng đổi mới và thực hiện ngày càng tốt hơn chính sách quân đội và hậu phương quân đội, góp phần tích cực chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần cán bộ quân đội nghỉ hưu; hỗ trợ kịp thời đối với gia đình quân nhân tại ngũ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hy sinh, từ trần. Ngành đã làm nòng cốt, động viên các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và toàn dân tổ chức thực hiện thiết thực, có hiệu quả các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Đặc biệt, đã tham mưu đề xuất với Đảng và Nhà nước các chủ trương giải pháp lớn về công tác thương binh, liệt sĩ và giải quyết các tồn đọng chính sách sau chiến tranh; phát huy sức mạnh tổng hợp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, được các đơn vị, địa phương trong cả nước quan tâm chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội ở từng địa phương và trong cả nước, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Trong những năm tiếp theo, yêu cầu nhiệm vụ của ngành Chính sách Quân đội sẽ có những bước phát triển mới, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, chiến sĩ làm công tác chính sách cần tiếp tục phát huy truyền thống “đoàn kết chặt chẽ, tận tụy công tác, chủ động, sáng tạo”, tích cực phấn đấu, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao; trong đó, tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, cần chủ động nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X; các chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội. Theo đó, công tác chính sách tập trung làm tốt việc dự báo tình hình, kịp thời phát hiện, lựa chọn, xác định đúng vấn đề nghiên cứu; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong và ngoài quân đội, phát huy dân chủ, năng lực tư duy, sáng tạo và kinh nghiệm thực tiễn, tập trung nghiên cứu, thể chế hóa, từng bước hoàn thiện hệ thống chính sách tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, bảo hiểm xã hội và chế độ ưu đãi người có công trong quân đội phù hợp với tiến trình cải cách chính sách xã hội của Nhà nước và đặc điểm hoạt động của quân đội trong từng thời kỳ. Chú trọng đề xuất, bổ sung chế độ, chính sách cho các đối tượng làm nhiệm vụ đặc thù, nhiệm vụ mới; cán bộ, nhân viên công tác ở các địa bàn chiến lược, nơi biên giới, biển, đảo; chính sách tinh giản biên chế; thu hút, khuyến khích nhân tài, cán bộ khoa học, đội ngũ thợ lành nghề và nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ trong quân đội; phát triển chính sách hậu phương quân đội và đẩy mạnh phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, phù hợp với yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hai là, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách, bảo đảm chu đáo, tận tình, thiết thực và hiệu quả. Tập trung tổ chức thực hiện chính sách theo hướng chuyên nghiệp hóa, minh bạch hóa, đơn giản hóa và từng bước hiện đại hóa. Công tác chính sách cần hướng trọng tâm vào việc giải quyết tốt mọi chế độ cho lực lượng tại ngũ, người nghỉ hưu, phục viên, chuyển ngành; tổ chức thực hiện tốt chính sách đối với những người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975. Động viên các nguồn lực, các tổ chức, cá nhân, tiếp tục tham mưu, tổ chức nhiều hình thức hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, chăm sóc người có công với cách mạng; đẩy mạnh các chương trình Nhà tình nghĩa, Nhà đồng đội; chăm sóc, tu sửa các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Triển khai thực hiện tốt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; giải quyết kịp thời, chu đáo chính sách thương binh, liệt sĩ đối với cán bộ, chiến sĩ bị thương, hy sinh, từ trần trong khi làm nhiệm vụ thời kỳ mới. Cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách; có chương trình, kế hoạch, biện pháp thực hiện cụ thể, tạo được sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các cấp, các ngành trong và ngoài quân đội; bảo đảm đúng quy trình, chặt chẽ, dân chủ, công khai, công bằng, chính xác, không để xảy ra sai sót, tiêu cực.

Ba là, chấp hành nghiêm túc các chế độ công tác, không ngừng đổi mới phương pháp, tác phong công tác của toàn Ngành. Thường xuyên quán triệt nắm vững các quan điểm chỉ đạo, phương hướng, nguyên tắc xây dựng chính sách của Đảng và Nhà nước; luôn bám sát thực tiễn, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu của các đối tượng chính sách; kịp thời phát hiện vướng mắc phát sinh để kịp thời giải quyết, không để tồn đọng kéo dài. Thực hiện tốt chế độ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm để bổ sung cho quá trình hoạch định các chính sách tiếp theo.

Bốn là, thường xuyên xây dựng cơ quan chính sách và đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ làm công tác chính sách các cấp vững mạnh, đảm bảo cả về số lượng và cơ cấu đội ngũ, với chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát huy tốt vai trò của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, các ngành chức năng trong và ngoài quân đội, nhằm đề xuất chính sách đúng, trúng; tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách thấu tình, đạt lý.

Phát huy truyền thống “Đoàn kết chặt chẽ, tận tụy công tác, chủ động, sáng tạo”, toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng của ngành Chính sách Quân đội tiếp tục nỗ lực phấn đấu, không ngừng nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện chính sách, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan chính sách các cấp vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Theo bqp.vn

 

Các tin khác
Video
Loading the video...
Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Liên kết web

Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên

Địa chỉ: Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Email: tttkhcls@thainguyen.gov.vn - Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Bản quyền © 2015 Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao