Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ:Trần Văn Thuyên (02/10/2017)

Liệt sĩ: Trần Văn Thuyên (Bí danh: không có)
Ngày sinh:

Ngày hy sinh: 25/07/1948

Quê quán: Định Hóa, Thái Nguyên

Đơn vị: d11, Phủ Thông/ f312

Hy sinh: Đồn Phủ Thông, Bắc Kạn

Ngày quy tập :

Tại Nghĩa Trang: Số bia 08, NTLS Phủ Thông, TT Bạch Thông, Bắc Kạn