Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liệt sĩ: Bùi Văn Ơn (09/11/2017)

Liệt sĩ:  Bùi Văn Ơn

Ngày tháng năm sinh: 1946

Quê quán: Bình Thành, Định Hóa, Thái Nguyên

Ngày nhập ngũ: 

Ngày hy sinh: 23/7/1971

Đơn vị cấp phân đội: d9, H3, b Trưởng

Hy sinh tại: Hòa Thắng, Tuy Hòa, Phú Yên

Nghĩa Trang chôn cất: Bốc tại Hòa Định về NTĐT tên Nguyên Ơn

Thân nhân: Bùi Thị Do