Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Liên hệ (24/09/2015)

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ liên lạc: P. Đồng Quang, TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên
Số điện thoại  : 069 864 148