Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư quy định về hạn tuổi của sĩ quan giữ chức vụ chỉ huy, quản lý; kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của sĩ quan; phong quân hàm học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan tại ngũ (16/03/2020)

Thông tư gồm 5 Chương và 17 Điều; quy định cụ thể về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; hạn tuổi của sĩ quan giữ chức vụ chỉ huy, quản lý; kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của sĩ quan; phong quân hàm cho học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan tại ngũ; hiệu lực và trách nhiệm thi hành.
 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/3/2020 và thay thế Thông tư số 45/2015/TT-BQP ngày 09/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện Điều 13 và Điều 16 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về hạn tuổi của sĩ quan giữ chức vụ chỉ huy, quản lý; kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của sĩ quan; phong quân hàm học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan tại ngũ./.

* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: TT 08/2020/TT-BQP.pdf

Theo chinhsachquandoi.gov.vn